Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kaktu
Reposted fromTullfrog Tullfrog viabarock barock
kaktu
kaktu
6195 d116
Reposted fromHypothermia Hypothermia viakatastrofo katastrofo
kaktu
3546 1fe4 420
Reposted fromstroschek stroschek viakatastrofo katastrofo
kaktu
3947 3d9a 420
Catching snowflakes
Reposted fromvolldost volldost viajointskurwysyn jointskurwysyn
6368 979f 420
Reposted frombrumous brumous viastonerr stonerr
kaktu
Reposted fromsilence89 silence89 viastonerr stonerr
kaktu
6022 7ead 420
Reposted fromoll oll vialovekillsslowly lovekillsslowly
3856 32da 420

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viajointskurwysyn jointskurwysyn
kaktu
kaktu
Reposted fromFlau Flau viaszpaqus szpaqus
kaktu
Reposted fromgaf gaf viaszpaqus szpaqus
kaktu
3993 9613 420
kaktu
kaktu
5766 7f94 420
Reposted fromzimnaa zimnaa viapffft pffft
kaktu
9598 60cb 420
Reposted fromkjuik kjuik viabarock barock
kaktu
8393 6b09 420
Reposted fromrichtich richtich viabarock barock
kaktu
7086 b136 420
Reposted frompastelowe pastelowe viabarock barock
kaktu
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie. 
Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz - "Córka Robrojka"
kaktu
4840 9587 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabarock barock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl