Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kaktu
Reposted frompffft pffft viaFuel Fuel
kaktu
Reposted fromjasminum jasminum viadunkellicht dunkellicht
kaktu
kaktu
3081 99a6 420
Reposted fromxanth xanth viakatastrofo katastrofo
kaktu
9152 89ec 420
kaktu
9141 06ef 420
Reposted fromkatsiu katsiu viabercik bercik
kaktu
9251 db8e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabercik bercik
kaktu
6813 1731 420
Reposted frommangoe mangoe viasober sober
kaktu
5410 795f 420
When Soup is back online, and you see your favourite soups not given up during the downtime:
Reposted fromOverseerSkretu OverseerSkretu viasober sober
kaktu
5132 4201 420
Reposted fromfungi fungi viasober sober
kaktu
8152 c2e1 420
Reposted fromzciach zciach viaszpaqus szpaqus
kaktu
3836 cdb7 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viasober sober
kaktu
Reposted fromgket gket viapffft pffft
kaktu
Reposted frompffft pffft viaatranta atranta
kaktu
Reposted frompffft pffft viaEineFragevonStil EineFragevonStil
kaktu
kaktu
4164 7a41 420
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viafruneman fruneman
kaktu
8974 87ec 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapffft pffft
kaktu

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
kaktu
3016 4fe7
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl