Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Play fullscreen

fauna-and-fashion:

palehorseblackdog:

silvermender:

COOKING SHRIMPS IN 3 SECONDS. 

Please watch this.

WATCH THIS

THEN WATCH THE DUMPLING ONE

I’M CRYING. I’M ACTUALLY CRYING I’M LAUGHING SO HARD.

Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaqbshtall qbshtall
6010 ca3f 420
Reposted fromOfficialBae OfficialBae viaqbshtall qbshtall
kaktu
3666 6fc2 420
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny vianoisetales noisetales
5446 27bc 420
Reposted fromgoetze goetze vianoisetales noisetales

good morning .. love

Reposted fromamatore amatore vianoisetales noisetales
kaktu
Znów  przyszedł czas na samotne nocne spacery. To czas, kiedy nie obchodzi mnie, że jest ciemno, a okolica, którą idę nie jest bezpieczna. Muszę po prostu wyjść. Wyjść i iść przed siebie, wierząc, że po drodze pozbędę się tego wszystkiego, co siedzi mi w głowie. Że zapomnę. 
— ...
Reposted fromkatalama katalama viakoloryzacja koloryzacja
kaktu
2524 7697 420
Reposted fromtfu tfu viakoloryzacja koloryzacja
6303 58da 420

princeloki:

queerrussetpotato:

jumpingjacktrash:

dogbirthday:

tastefullyoffensive:

(photo by bowlerhatbear)

go with him

he wants to show you something

he has a side quest for you

this is how people get taken by the fae

0314 4a34 420
Reposted fromnoirceur noirceur viakoloryzacja koloryzacja
kaktu
2805 b2fb 420
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viakoloryzacja koloryzacja
5888 13d4 420
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viaqbshtall qbshtall
kaktu
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
kaktu
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e viabarock barock
kaktu
7915 bf7b 420
Reposted fromsoph soph viaRevv Revv
1886 a8d8 420

That moment….

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viaRevv Revv
kaktu
8925 4248 420
Reposted fromkrzysk krzysk
4686 355e 420
Reposted fromrawriot rawriot viabarock barock
kaktu
0669 f754 420
0638 0c43 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl